13 สิงหาคม 2562 ประเทศสิงคโปร์เริ่มแบนขายงาช้างปี 2564

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/843612
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์ ประกาศสั่งห้ามการขายงาช้างและผลิตภัณฑ์จากช้างโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป ผู้ฝ่าฝืนเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 1 ปีและปรับตามคำตัดสิน และระบุว่า ผู้ค้าสามารถส่งมอบงาช้างให้กับสถาบันต่าง ๆ เพื่อเก็บรักษางาช้างหลังจากคำสั่งห้ามนี้มีผลบังคับใช้ ประกาศเนื่องในวันช้างโลกนี้ มีขึ้นหลังจากรัฐบาลสิงคโปร์ปรึกษาหารือกับกลุ่มนอกภาครัฐต่าง ๆ ผู้ค้าปลีกงาช้างและสาธารณชนมานาน 2 ปี หน่วยงานต่าง ๆ ของสิงคโปร์ทำการยึดงาช้างผิดกฎหมายครั้งใหญ่ที่สุดเมื่อเดือนที่แล้ว เป็นงาช้างผิดกฎหมายเกือบ 9 ตันจากช้างแอฟริกา 300 ตัว มูลค่า 12.9 ล้านดอลลาร์ สินค้าผิดกฎหมายนี้ถูกพบในตู้คอนเทนเนอร์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกที่กำลังถูกส่งไปประเทศเวียดนามผ่านประเทศสิงคโปร์ และยังมีเกล็ดตัวนิ่มจำนวนมาก แม้ว่าประเทศสิงคโปร์ออกคำสั่งห้ามการค้าขายผลิตภัณฑ์งาช้างระหว่างประเทศทุกรูปแบบตั้งแต่ปี 2533 ผลิตภัณฑ์งาช้างสามารถขายได้ภายในประเทศ หากผู้ค้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าถูกนำเข้ามาก่อนปีดังกล่าว หรือได้มาก่อนการเพิ่มช้างสายพันธุ์ที่กำหนดลงในอนุสัญญาคุ้มครองสายพันธุ์ช้างระหว่างประเทศ ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนของรัฐบาลเมื่อปีที่แล้ว พบว่าร้อยละ 99 ของผู้ถูกสำรวจเห็นด้วยกับการห้ามซื้อขายทุกประเภท งาช้างเป็นที่ต้องการสูง เนื่องจากสามารถแปรรูปเป็นสิ่งของต่าง ๆ เช่น หวี สร้อยคอ และเครื่องประดับอื่น ๆ การค้าขายงาช้างทั่วโลกกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายตั้งแต่ปี 2532 หลังจากประชากรช้างแอฟริกาลดลงจากหลายล้านตัวในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 เหลือเพียงราว 6 แสนตัวในช่วงปลายทศวรรษที่ 80